Premo! Accents

Accents是与Premo Sculpey一样出色的粘土,属于增强型Premo! 此系列可以创作出更让人兴奋与独特的作品。现共有26个丰富的色彩,包括:4种可以创造出仿宝石效果的珠光色,6种含有微小云母颗粒以营造反光效果的金属色,6种半透明效果色,2种可制作出仿天然石效果的花岗岩色,以及5种具有闪烁效果的闪光色。最新还推出2种荧光色(未有色版)。

6MM厚度,一般需在130 °C烘烤30分钟。不可用微波炉。烘烤应由成人完成。建议不要超过上述温度及烘烤时间,假如作品较厚,可分层烘烤,做完一层,烤硬后再做第二层,再烤。


本系列在售颜色

2 oz

White Granite 花岗岩白

PE02 5061

Frost White Glitter 闪白

PE02 5057

18K Gold 18K金色

PE02 5055

Red Glitter 闪红

PE02 5051

Blue Glitter 闪蓝

PE02 5049

GreenTranslucent 半透绿

PE02 5048

YellowTranslucen半透黄

PE02 5046

Red Translucent 半透红

PE02 5044

Blue Translucent 半透蓝

PE02 5040

Peacock Pearl 孔雀蓝

PE02 5038

BrightGreenPearl 珠光绿

PE02 5035

Purple Pearl 珍珠紫

PE02 5031

Magenta Pearl 珍珠粉

PE02 5029

Copper 古铜色

PE02 5067

Antique Gold 古金色

PE02 5517

Bronze 青铜色

PE02 5519

WhiteTranslucent半透白

PE02 5527

Translucent 半透明色

PE02 5310

Gold 金色

PE02 5303

Silver 银色

PE02 5129

Pearl 珍珠色

PE02 5101
Twinkle Twinkle 星光
PE02 5540
Green Glitter 闪绿
PE02 5550
Gray Granite 花岗岩灰
PE02 5065
规格及包装
Premo! Sculpey, 2oz(57g)

PE02

官方零售价:¥20.00建议零售点